Socialdepartementet
Socialministern
Till riksdagen

 

Svar på fråga
Fråga 1998/99:460 av Rigmor Ahlstedt om Förbud av amalgam

 
Rigmor Ahlstedt har frågat mig när jag avser att komma med förslag om att amalgam förbjuds i Sverige.

Amalgam är en s.k. medicinteknisk produkt och omfattas av ett EU-direktiv om medicintekniska produkter (93/42/EEG).

Frågan om ett förbud mot amalgam behandlades i propositionen 1997/98:112 Reformerat tandvårdsstöd. I propositionen konstaterades inledningsvis att hitintills hade samtliga nationella och internationella utvärderingar (bl.a. av EU och WHO) visat att det inte gick att påvisa att amalgam gav systematiska negativa hälsoeffekter. Regeringen ansåg dock att den kunskap som fanns var tillräcklig för att motivera ett beslut om att i förebyggande syfte undvika amalgam i framtiden. Bl.a. fanns enligt WHO speciella riskgrupper som fortfarande återstod att identifiera.

I propositionen konstaterades vidare att ett arbete sedan lång tid hade skett i Sverige med inriktning på att begränsa och fasa ut användningen av kvicksilverhaltiga produkter av miljöskäl och att regeringen avsåg att fullfölja även detta arbete.

I propositionen aviserades att regeringen hade för avsikt att vidta nödvändiga åtgärder för att kunna införa ett förbud mot amalgam senast fr.o.m. år 2001. Ett sådant förbud bedömdes i propositionen vara möjligt mot bakgrund av ett vid den tidpunkten föreslaget tillägg till direktivet om medicintekniska produkter (93/42/EEG). Tillägget utformades som svar på behov från vissa medlemsstater att kunna förbjuda HIV-tester för självtest även om testerna som sådana uppfyllde alla krav på säkerhet och funktion. En medlemsstat skulle genom tillägget få möjlighet att ingripa mot en viss produkt för att säkerställa folkhälsoaspekter.

Tillägget till direktivet om medicintekniska produkter ingår i ett direktiv om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik (98/79/EEG). Det sistnämnda direktivet skall enligt de beslut som har fattats inom EU och offentliggjorts i december 1998 tillämpas fr.o.m. den 7 juni 2000. Regeringen avser att bereda frågan om ett förbud mot amalgam vid beredningen av införandet av det in vitro diagnostiska direktivet. Regeringen kommer i det sammanhanget att ytterligare studera vilka alternativ som finns när det gäller legal grund för förbudet och vilken väg som för närvarande bedöms vara mest framkomlig.

Jag vill slutligen nämna att ersättning från tandvårdsförsäkringen för amalgamfyllningar inte lämnas fr.o.m. den 1 januari 1999.

 
Stockholm den 24 mars 1999

 

Lars Engqvist