AKTUELLT om radio- och mikrovågor

3. Vad är vetenskap!

En stor mängd vetenskapliga studier ger stöd åt de forskare som har funnit att låga nivåer av radio- och mikrovågor ger hälsomässiga effekter (=ohälsa). Detta gör att det blir svårare och svårare att förneka olika hälsoeffekter vid låga nivåer.

Rapporter och fallbeskrivningar om den ohälsa som djur och människor får av mobiltelefonsändare (och dylikt) blir fler och fler. (se bilaga 8, 11,6 och 1) Eftersom detta är fallbeskrivningar från verkliga livet går det av naturliga skäl inte att återupprepa dem i ett laboratorium och av denna orsak får olika rapporter och fallbeskrivningar inte kallas vetenskap.

Detta "Moment 22"-syndrom gör att detta blir ett dilemma för dagen samhälle och vetenskapen. Redan för 65 år sedan hade Einstein åsikter om detta "forskarnas tempel" (se bilaga 10).

Ovanstående resonemang ger stöd åt forskaren Olle Johanssons ord i bilaga 9 där han bl a säger: "Det är alldeles riktigt, som bland annat Boverkets experter säger, att det vetenskapliga underlaget inte finns för att klart bekräfta ohälsa. En av tidens många myter är dock att frånvaro av "objektiva fynd" är detsamma som frånvaro av påverkan.

En annan sådan myt är att risk bara föreligger om effekterna är "vetenskapligt säkerställda" hos människan.

En tredje medicinsk myt är den att det alltid finns en lägsta effektiva dos, det vill säga under en viss gräns finns inga effekter.

Ingen av dessa myter har dock något vetenskapsteoretiskt stöd men används ofta ändå som löst utslängda påståenden i den allmänna debatten."

WHO har faktablad om;

"Elektromagnetiska fält och hälsorisker " med underrubriker, " Mobiltelefoner och deras basstationer ".

Man erkänner att, RF - fält kan ändra cellernas förökningstakt, enzymaktiviteten ( se bilaga 2 ), eller påverka generna i cellernas DNA!

Men, p.g.a. att effekterna inte är helt vetenskapligt klarlagda, så väljer WHO att inte varna för dessa effekter. . . . . . !

 


LinkPool, Annonsera gratis mot Svenska Företag

Nästa sida

Detta är en del av sammanställningen om "Biologiska effekter av radio- och mikrovågor" av Thorleif Sand, som har arbetat med kommersiell kommunikationsradio, radiosystem samt mikro- och minidatorer i mer än 20 år.
http://www.kvicksilver.org/biologiska.html

Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/