AKTUELLT nytt på forsknings fronten

BARA
"VANLIGT VATTEN"

Vatten, livgivande och nödvändigt för allt levande. Men också en källa till ohälsa och förgiftningar

 
Ingegerd Rosborg forskare, Fil.Kand, universitets- adjunkt i kemisk miljövård, har undersökt hur mineralobalansen i försurat dricksvatten påverkar kvinnors hälsa.

Resultaten - än så länge preliminära - är sensationella: beroende på dricksvattnets kvalitet, fann hon bland annat en fördubbling av hjärt-kärlsjukdomar och en fyrfaldig ökning av muskelvärk. De här fynden kan bidra till en förklaring av den plågsamma och invalidiserande sjukdomen fibromyalgi.

Som första "tidning" på Internet publicerar vi här den preliminära sammanfattningen som Ingegerd Rosborg har offentliggjort."

-PeO Dalesjö, redaktör, kvicksilver.orgRACHEL CARSON SKULLE HA APPLÅDERAT!

För mycket aluminium, järn och mangan och för litet kalcium, magnesium, kalium och natrium förefaller menligt påverka kvinnors hälsa. Forskarna och den svenska miljörörelsen har länge brottats med de faror som människan utsätts för när tungmetallförgiftningar drabbar biologiska organismer - exempelvis till följd av det livsnödvändiga dricksvattnet antingen är för surt (lågt pH-värde) eller motsatsen, basiskt (högt pH-värde). Idealet är ett mera "neutralt" pH-värde som ligger någonstans emellan 7-9, här finns den minsta risken för att de skadliga tungmetallerna lakas ut i dricksvattnet och drabbar oss.

Problemet är bara att våra vatten ofta antingen är försurade eller basiska, eftersom det ursprungligen naturliga pH-värdet har förändras i destruktiv riktning till följd av det moderna samhällets kemikalieavfall i luften, som ett frätande moln direkt ner i våra sjöar och marker, in i grundvattendepåerna, som dränage från jordbruksmarker med mera. Och att vi i dag därför löper en större risk att drabbas av cancer, en sjukdom som i likhet med olika slags allergier ökat markant i under de senaste tre decennierna av 1900- talet.

Om det skrev Rachel Carson på ett hittills oöverträffat sätt redan 1962 i "Tyst Vår". Den gången gällde det främst den då oreglerade besprutningen bl.a. av åkermarken som producerar vårt dagliga bröd och med - i och för sig vällovliga - avsikten att minska insekternas skadeangrepp och därmed böndernas nettoproduktion av spannmål. Bland annat så bemängdes ("betades") utsädet med en av de giftigaste ämnena som kemisterna allt sedan salig Berzilus över huvud taget känner till: KVICKSILVER! Och förvisso dräptes skadeinsekterna - fast bara för ett slag. Ty sedan om inte dräptes, så slog jorden med obönhörlig kraft tillbaka på den människa som naivt nog tror sig kunna manipulera naturens egna lagar och i ett sent 1900-tal övermodigt ansett sig kunna stressa växterna att producera för maximal "avkastning" (det mekaniserade jordbrukets snabba klipp i motsats till det långsammare bondesamhällets i generationers vunna erfarenheter av ekologiskt växelbruk), i dag eskalerat med diverse nya "mirakelkurer" som går under beteckningen genterapi (manipulation av generna).

Nedan följer den tankeväckande summeringen av Ingegerd Rosborgs senaste forskningsrön om konsekvenserna av ett rubbat pH-värdet på vattnen. Ett anmärkningsvärt förhållande som - hitintills - ingen hälsovårdsinspektör i någon kommun har kommenterat, och, såvitt jag har sett heller inte t.ex. Naturvårdsverket har haft någon endaste officiell mening om. Men miljödepartementet och Kjell Larsson då? Tog man inte tacksamt emot den här insatsen från högskolan i Kristianstad? Där tittar man förmodligen fortfarande helt obekymrat ut på det vackra och allt mer friska vattnet ute i Stockholms ström och de där pikanta fiskarna som håvar i bakvattnet utanför riksdagen…

Jag överlåter därmed till läsarna att själva fundera över vad Ingegerd Rosborgs iakttagelser kan ha för betydelse för vår dagliga konsumtion av dricksvatten -det gäller ju inte enbart kvinnors hälsa. Frågan gäller hela familjer och inte minst den kommande generationen...

JAN ÅBERG

Lästips:

CG Bernhard: "Berzelius - Europaresenären" (lättsam översikt på den, sannolikt, svårt kvicksilversjuke, tidige svenske forskningspionjären)

Rachel Carsson: "Tyst vår" (pionjär med civilkurarage och vass penna)

Mats Bergmark: "En bok om gifter och förgiftningar" (faktabok)

Georg Borgström: "Gränser för vår tillvaro" (ekologisk pessimist...)

Georg Borgström: "Mat för miljarder"(...men med omvälvande fakta)

Hans Palmstierna: "Plundring, svält, förgiftning" (efterkrigstidens tyngsta debattinlägg alla kategorier. NE-encykopedin ger honom en fotnot...)

Nils Lalander: "Svenska miljöskandaler" (om hur det sen gick samt en nödvändig tillbakablick på det som aldrig får glömmas, men av somliga mer än gärna medvetet "glöms")


MINERALOBALANS I DRICKSVATTEN
- HUR PÅVERKAS HÄLSAN?

- preliminär summering av ett forskningsprojekt -

Genom den massiva användningen av fossila bränslen, olja och kol, har försurningen slagit rot i framför allt södra och sydvästra Sverige.

Älvsborgsjukan på älg och skogsskadorna har delvis sin förklaring i försurningen och den påföljande mineralobalansen i mark och vatten. Har även människan skadats? Eftersom jag själv bott i Tividen, med brunn i kalkfattigt urberg har jag sett barn och vuxna påverkas av försurat vatten sedan mitten av 70-talet. Från nyinstallerade rörledningar utlöst koppar gav diarré med diverse följder. Smygande och svårdiagnosticerade sjukdomar föreföll att hänga ihop med vattnet.

Med detta som bakgrund inleddes en studie på kvinnors hälsa i relation till det vatten de dricker, surt eller basiskt, vid Högskolan i Kristianstad hösten 1997.

 
METODIK

50 kvinnor letades upp, medelst dörrknackning, i försurade områden i norra Skåne, sydvästra Småland, i Marks kommun samt i regionen norr om Göteborg; pH-värdet på deras kranvatten mättes på plats, för att konstatera att det låg under pH 6. Vattenprov togs och hår klipptes från ett antal punkter i nacken. Dessutom fyllde kvinnorna i en hälsoenkät, där de tillfrågades om sjukdomssymptom på hud, mage/tarm samt övrigt.

Analyserna av mineralinnehållet i hår och vatten genomfördes vid Växtekologiska Institutionen Lunds Universitet, under ledning av professor Bengt Nihlgård, som fungerade som handledare för undersökningen.

50 kvinnor söktes på samma sätt upp, som jämförelse, på Kristianstadslätten. Här är vattnet basiskt, beroende på högt kalkinnehåll i marken; pH-värdet över 7.
Samma prover togs och hälsoenkäten fylldes i även för dessa.

 
RESULTAT

Symtom

I medeltal drack kvinnorna med surt brunnsvatten 1,43 liter per dag, medan de med basiskt drack 1,58 liter per dag. Antalet symtom på hjärta / kärl var mer än dubbelt så stort bland kvinnor med vatten som höll pH under 6, nämligen 18 m o t 10.

Symptomen på mage/tarm- problem var 41 m o t 20.

Beträffande hud-symptom var förhållandet 48 m o t 19.

Antalet kvinnor med muskelvärk i hela kroppen var 8 m o t 2, varav 3 av kvinnorna med muskelvärk i den sura gruppen hade fått diagnosen fibromyalgi och en kvinna i den basiska. Dock hade värken avtagit drastiskt för den senare efter sanering av amalgam i tänderna.

 
Vatten

Halterna av aluminium, koppar, barium, kadmium och bly låg signifikant högre i medeltal i de sura brunnarna. Endast koppar, av dessa, är bevisligen viktigt för kroppen, dock inte i för höga doser.

De basiska vattnen hade signifikant högre halt av natrium, kalcium, järn, arsenik, krom, molybden, selen, strontium, titan och vanadium (någon åtskillnad mellan 5-värt och 6-värt krom gjordes inte, vilket var synd: det ena är direkt skadligt medan det andra, i vart fall i "normaldos" nyttigt. Min anm. J.Å.) somliga av dessa mycket viktiga för kroppen. (Ingegärd Rosborgs hypotes är att även strontium, som ju i höga koncentrationer är extremt giftigt, i små doser, som de som finns i en naturlig "bakgrundsstrålning" kan utöva en nyttig funktion för människoorganismen - som ju i hundratusentals år har anpassat sin genetiska konstruktion efter detta.)

Kalcium har betydelse för benbildning. Tillsammans med magnesium utgör den dessutom ett skydd mot hjärt- och kärlsjukdomar samt hindrar upptag och omsättning av de giftiga metallerna aluminium, bly och kadmium.(Jfr. med selen som bromsar frisättning av kvicksilver, min anm. J.Å.).

Krom är viktig i kolhydrat- och fettmetabolismen och natrium är en av de s.k. elektrolyterna och viktig för hela kroppen.

 
Hår

Halterna låg signifikativt högst i basiska hår för kalcium, svavel, arsenik, järn, molybden, selen, strontium, och vanadium. De sura innehöll signifikant högst halter av koppar, fosfor, barium och bly.

Den stora skillnaden i antal symptom mellan grupperna förefaller kunna ha ett samband med dricksvattnets innehåll.

Finns ett optimalt förhållande mellan ämnena för bästa hälsa? Kan de låga halterna av flera av de för kroppen viktiga ämnena i sura dricksvatten och hår och de höga av de giftiga bidra till kvinnornas hälsa?

Min förhoppning är att studien kan utvidgas och därmed få större statistik säkerhet.

Tills vidare förefaller det viktigt att se till att kroppen får de mineraler den behöver, i synnerhet om dricksvattnet är försurat eller om man dricker ett kommunalt vatten tillsatt med natriumhydroxid eller soda för att höja pH-värdet i stället för att kalk brukas.
Ingegärd Rosborg
HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD
291 88 KRISTIANSTAD
Besöksadress: Elmetorpsvägen 15
Tel: 044- 20 31 96
Fax: 044- 20 31 53
E-post: ingegerd.rosborg@tec.hkr.se

Ingegärd Rosborg
Högskolan i Kristianstad
tel.: 0708 -802 891

 

 

(Startsverige.nu - Bannerbyte)
(Startsverige.nu - Bannerbyte)

Några artiklar om mineralers betydelse för hälsan

Magnesium Gustaf Nylander Fil dr, f miljövårdsdirektör

Selen Docent Mats Hansson


Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/