granskning
av artikel i Läkartidningen

Innehålls- förteckning

1, 2, 3
Bakgrund
Syfte
Metod

4,
Kritisk
Granskning

5, 6,
Resultat
Slutsats
Diskussion
Källförteckning

Åter till
Abstrakt
index

1   BAKGRUND

Socialstyrelsen har sedan 1980-talet vid ett flertal tillfällen låtit tillsätta "expertgrupper" för att utreda frågan om eventuellt samband mellan generella sjukdomssymptom och amalgam.

Amalgam består av en metallegering innehållande 50 - 60 procent kvicksilver samt silver, tenn, koppar och ibland zink i en ojämn blandning.

Kvicksilver, med den kemiska beteckningen Hg, är ett flytande metalliskt grundämne som är mycket giftigt. Kemikalieinspektionen delar in hälsofarliga produkter i fyra klasser:

1)
2)
3)
4)
Livsfarliga
Mycket farliga
Farliga
Måttligt farliga

Som mycket farliga klassas produkter som vid inandning, förtäring eller kontakt med hud redan i små doser kan orsaka allvarliga skador antingen vid kortvarig exponering eller vid långvarig eller ofta upprepad exponering. Till klass två hör till exempel träsprit, arsenik och kvicksilver.

År 1985 tillsattes den första expertgruppen, den s k LEK-utredningen, med uppgift att utreda eventuella risker vid lågdosexponering för kvicksilver samt att belysa kvicksilvereffekter inom tandvården. Expertgruppen avlämnade sin rapport 1 maj 1987. I korthet blev resultatet att amalgam är ett ur toxikologisk synvinkel olämpligt tandfyllnadsmaterial, men i rapporten anges också: "Eftersom kvicksilverexponeringen från amalgam är låg, bör antalet patienter med kvicksilverrelaterade symptom var mycket lågt, i själva verket vet vi inte om sådana fall existerar. (1)

Nästa expertgrupp tillsattes 1990 med uppgiften att granska om vetenskapliga rapporter publicerade efter 1987 föranledde några ändringar mot tidigare uppfattning i frågan. Gruppen kom då bl a fram till att "några samband mellan långvarig kvicksilverexponering hos vuxna via amalgam och utveckling av effekter på hälsan har inte kunnat fastslås. Studier av befolkningen har inte kunnat visa något samband mellan amalgamfyllningar och symptom eller sjukdomar, vilket dock inte utesluter att samband i enskilda fall skulle kunna förekomma. Ett antal fall- rapporter där sådana samband antagits föreligga har också publicerats. (2)

1993 var det dags igen. I juni månad beslutade socialstyrelsen ånyo att tillsätta en särskild expertgrupp för att granska frågan om eventuella hälsoefekter av kvicksilver från amalgam. I november 1994 blev gruppen klar med sin rapport "Blir man sjuk av amalgam?" och stånd- punkten blev att "de senaste årens forskningsresultat har ej visat att kvicksilver från amalgam generellt påverkar hälsan utöver sällsynta fall av allergiska reaktioner. (3)

I Läkartidningen infördes ett sammandrag "Sjuk av amalgam?" från expertgruppens rapport, som i korthet beskriver de resultat som gruppen kom fram till (se bilaga).

Fotnoter:
1 Kvicksilveramalgam hälsorisker. Socialstyrelsen redovisar 1987:10.
2 Socialstyrelsens allmänna råd om utredning av patienter som sätter sina
symptom i samband med kvicksilver från amalgam. SOSFS 1991:6.
3 Blir man sjuk av amalgam'? Rapport från socialstyrelsens amalgamgrupp.
Rapport november -94.


2   SYFTE

Syftet med detta arbete är att kritiskt granska expertgruppens rapport utifrån den i Läkartidningen publicerade artikeln "Sjuk av amalgam?"


3   METOD

Jag har vid granskningen utgått från kraven på saklighet och opartiskhet i Regeringsformen i kap 9 § samt från Bo Edvardssons Kritsk utredningsmetodik 4 i relevanta delar.