AKTUELLT om radio- och mikrovågor
bilaga 2.   

 
Radio- och mikrovågor
imiterar kemiska
bekämpningsmedel

Originaltext och de vetenskapliga referenserna är sammanställda av amerikanskan Lucinda Grant, för tidningen "Network News. Summer 1997". Förkortningen MCS i den amerikanska originaltexten står för Multiple Chemical Sensitivity och är översatt till kemikaliöverkänslig och kemisk överkänslig. Översättning och redigering av Barbro Lindqvist och Thorleif Sand i februari 1999. Originaltiteln är "Microwaves Imitates Pesticides" Reviderad 990719.

En välkänd negativ hälsoeffekt av organo-fosfatbekämpningsmedel (t.ex. Malathion, Parathion) är deras förmåga att reducera kroppens enzym kolinesteras, s.k. kolinesterashämmare [1, 2, 3, 4, 20 sidan 88-90]. Denna nervsystemenzym förhindrar en överdriven ansamling av signalsubstansen acetylkolin i det autonoma (icke viljestyrda) nervsystemet [1, 4, 5]. Genom att organiska fosforföreningar på så sätt hämmar kolinesteras skapas ett överskott av acetylkolin, då överstimuleras nervsystemet med döden som följd vid fall av akut förgiftning [2, 3, 5, 6]. Dessa bekämpningsmedel är kemiskt släkt med de dödsfarliga militära nervgaserna som t.ex. Sarin vilka använder sig av samma mekanism, nämligen hämmandet av kolinesteras, vilket bl.a. ger kramper [6].

Dinoseb är ett giftigt ogräsmedel som också kan tränga genom huden. Det förbjöds 1978 efter en olycka då en person avlidit sedan han fått dinoseb i sin stövel i samband med ärtskörden. (källa : institutionen för miljö-medicin i Lund. TT)

"National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH)" i USA anser att när exponering för organofosfatbekämpningsmedel resulterade i en minskning av blodets halt av kolinesteras till mindre än 70 % av utgångsnivån, är denna exponering oacceptabel med tanke på hälsorisken [2].

Symtom på förgiftning av organofosfat är följande: illamående, muskelsvaghet, minnes- och koncentrationssvårigheter, andnings-svårigheter, huvudvärk, suddig syn, ökad svettning osv. [2, 5, 7]

Förkortningen ES i originaltexten står för Electrical Sensitivity, vilket betyder att patienten får liknande förgiftningssymtom av elektromagnetiska fält (EMF) och kallas på svenska elöverkänslighet.

Mängder av ES-patienter har nämnt att förgiftning av olika kemikalier - t.ex. bekämpningsmedel, flamskyddsmedel, tung-metaller - så småningom ledde till att de erhöll liknande symtom av elektromagnetiska växelfält, vilket kallas ES (=elöverkänslighet). Även om inte alla ES-patienter anger exponering för kemiska medel i samband med att ES "blossade upp" kan dessa fall förse oss med en intressant länk till de negativa hälsoeffekterna av högfrekventa elektromagnetiska fält genom förståelsen av de kemiska effekterna.

En färsk rapport om ES-patienter anger de vanligaste symtomen såsom: förvirring/dålig koncentration och/eller minnes-förlust, klåda/eksem/rodnad och/eller brännande känsla och/eller stickningar, trötthet/svaghet, huvudvärk och bröstsmärtor/hjärtproblem [8].

Dessa symtom, alla med undantag av hud-problem, sammanfaller med de symtom som hämning av kolinesteras ger p.g.a. förgiftning från bekämpningsmedel.

Sovjetiska forskare påvisade på 60- och 70-talet olika hälsomässiga effekter av radio-frekventa (RF) elektromagnetiska fält (EMF). Exponering av icke termisk EMF kunde ge liknande effekter som gifter sådana som kemikalier och tungmetaller [9]. Ett överens-stämmande fynd som gjordes av sovjetiska forskare var att när människor och djur utsattes för radiovågor och mikrovågor hämmade denna strålning bildandet av kolinesteras och gav därmed ett överskott av acetylkolin - samma effekt som organofosfatbekämpningsmedel [10, 11, 12].

Några sovjetiska EMF-forskare utpekade särskilt denna effekt av enzymet som en betydande faktor vid försämrad funktion hos nervsystemet [9, 12, 13].

En sovjetisk studie från 1973 visar att blodets halt av kolinesteras reducerades vid exponering av EMF till under 70 % av utgångsnivån hos de råttor och kaniner som var med vid försöket. Försöksdjuren var utsatta för olika radiosignaler med frekvensen 30 - 300 MHz och en styrka på endast 10 mikrowatt per kvadratcentimeter eller 1,9 mikrowatt per kvadratcentimeter i 4 månader [13].

En sovjetisk studie gjord av det ryska "Institute of Cell Biophysics" påvisade en genomsnittlig minskning av mängden kolinesteras i hjärnan till 70 % av ursprungsnivån hos råttor efter en 60 minuters exponering för pulsade 880 MHz fält med styrkan 1500 mikrowatt per kvadrat-centimeter [14].

En studie gjord av amerikanska regeringen i samarbete med sovjetiska forskare i ett försök att återupprepa sovjetiska fynd avslöjade att mikrovågor med frekvensen 2,4 GHz och en styrka av 500 mikrowatt per kvadratcentimeter resulterade i en minskning av blodets kolinesterasmängd hos råttor som exponerades i 3 månader, 7 timmar dagligen [15]. Denna studie bekräftade tidigare sovjetiska rapporter om hälsoeffekter av icke termiska mikrovågor.

Detta enzyms betydelse vid utvecklande av ES-symtom men som härrör från kemikalier och från kronisk exponering av lågintensiva elektro-magnetiska fält öppnar en möjlighet att förklara många EMF-relaterade hälsoeffekter genom användandet av konventionellt, medicinskt och vetenskaplig kunskap om gifter.

Att exponering för strålning i icke termiska ej joniserade doser kan ge samma effekt som sådana kemiska gifter som organofosfat-bekämpningsmedel, ger oss klara bevis på strålningens giftiga effekt.

Detta kan också förklara varför en del MCS-patienter också är ES-patienter och varför en del ES också är MCS. Det är skilda orsaker men effekten blir densamma, nämligen hämning av kolinesteras.

 
Referenser:
1. Considine, Douglas M. P.E., ed Van Nostrandīs Scientific Encyclopedia. 7th ed. New York: Van Nostrand Reinhold, 1989, pp. 621-622 2. Malkin, Robert, Dr. P.H. "NIOSH Health Hazard Evaluation Report: HETA 93-1062-2558." (report) Atlanta, GA: Center for Disease Control and Prevention, January, 1996.
3. Savage, Eldon P., Ph.D. "Chronic Neurologic Sequelae of Acute Organophosphate Pesticide Poisoning: A Case-Control Study." (report) Washington, D.C.; U.S. Environmental Protection Agency, July, 1980.
4. Steenland, Kyle. Ph.D. et al. "Chronic neurologic sequelae to organophosphate pesticide poisoning." (report) Sacramento, CA: California Dept. of Pesticide Regulation, August 12, 1994.
5. Durham, William F, Ph. D. et al. "Organic Phosphorous Poisoning and Its Therapy". Archives of Environmental Health. Vol.5, 1962. pp. 21-47.
6. Dressler, David and Huntington Potter. Discovering Enzymes. New York: Scientific American Libary, 1991.
7. Berkow, Robert M.D. ed, The Merck Manual of Diagnosis and Therapy. Rahway, NJ: Merck Research Laboratories, 1992, p.2699.
8. Grant, Lucinda. "Treatment Survey Results." Electrical Sensitivity News, Vol.2, No.2, 1997, pp. 1-5.
9. Letavet, A.A and Z.V. Gordon, eds. The Biological Action of Ultrahigh Frequencies. USSR: Academy of Medical Sciences, 1960. (English edition by the U.S. Joint Publications Research Service.)
10. Tolgskaya, M.S. and Z.V. Gordon. Pathological Effects of Radio Waves. New York: Consultants Bureau, 1973.
11. Gordon, Z.V. Biological Effects of Microwaves in Occupational Hygiene. Jerusalem: Israel Program for Scientific Translations, 1970.
12. Healer, Janet. "Review of Studies of People Occupationally Exposed to Radio-frequency Radiations." Biological Effects and Health Implications of Microwave Radiation. Ed. Stephen F. Cleary. Rockville, MD: HEW, 1970, pp.90-97.
13. Dumanskij, J.D. and M.G. Sandala. "The Biological Action and Hygienic Significance of Electromagnetic Fields of Superhigh and Ultrahigh Frequencies in Densely Populated Areas." Biological Effects and Health Hazards of Microwave Radiation. Warsaw: Polish Medical Publishers, 1974. pp.289-293.
14. Kolomytkin. Oleg et al. "Response of Brain Receptor Systems to Microwave Energy Exposure." On the Nature of Electromagnetic Field Interactions with Biological System. Austin: R.G. Landes, 1994, pp. 195-206.
15. McRee, Donald I., Ph.D. "Reveiw of Sovjet/Eastern European Research on Health Aspect of Microwave Radiation." Bulletin of the New York Academy of Medicine. Vol.55, No.11, Dec. 1979, pp.1133-1151.
16. ELECTRAMAGNETIC FIELD SENSITIVITY; JOURNAL OF BIOELECTRICITY, Vol.10 (1&2), pp 241-256 (1991); Rea, William J. M.D., F.A.C.S., et al Environmental Health Center (EHC), Dallas, Texas, USA.
16 EMF-sensitive patient (64%) had positive sign and symtom score, plus AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM CHANGES, but did not react to the blanks. None of the volonteers reacted to any challenge, active or blank.
20. Farmakologi, av Håkan Rydin och Berit Magaard För grund och vidareutbildning av sjuksköterskor samt, annan medicinsk och högskoleutbildning. Liber Läromedel Stockholm 1979 . ISBN 91-40-10199-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Esselte, Hertzog, Nacka 1979 797057


Sammanställning av Thorleif Sand, Malfallet, 686 94 Rottneros och Hans Gustafsson
Reviderad 990719.

Olika vetenskapliga studier

Att miljögifter och radiovågor ger likartade beteendestörningar bevisar Dr Ivan Beal från universitetet i Auckland. Där är han docent i experimentell psykologi och han är filosofie doktor samt innehar 1:a graden av M. Sc. Han har hållit på med beteendeforskning och experimentell neuropsykologi i 25 år. Han har forskat om hur nervsystemet påverkas av olika miljögifter och har upptäckt att liknande symtom uppkommer vid exponering av radiofrekventa (RF) elektromagnetiska fält (EMF), trots att gällande gränsvärden har följts. Dr Beal har sammanställt sina kunskaper i en 27-sidig rapport med namnet "BEFORE THE ENVIRONMENT COURT". Den baseras på 18 vetenskapliga referenser, varav de flesta är från 90-talet. Beal är också medlem i två internationella forskargrupper: The Bioelectromagnetic Society, och Society for Risk Analysis.

  Tidningen METRO (98-06-03) meddelar att militären konstruerar vapensystem som bygger på elektromagnetiska mikrovågor som skall sätta människor ur spel. Kan det vara så att militären känner till den "nervgaseffekt" hos radio- och mikrovågor som Lucinda Grant beskrivit? Hur kan de som saknar denna kunskap då förneka ett samband mellan högfrekventa elektromagnetiska fält och olika neurologiska symtom?
  Militären har atropin - som är ett motgift till sarin - och detta ämne kallas antikolinergiskt p.g.a. dess förmåga att häva kramper och spasmer hos de kolinerga nerverna i det autonoma nervsystemet.
  Att Atropin är ett utmärkt motgift (antidot), går att bekräfta i FASS (delen om överdosering, N07A A).
  Atropin finns som injektionsvätska och förhoppningsvis kan förstående läkare ge detta vid akuta symtom. Vill man vara säker borde man ju kunna ta ett blodprov för att konstatera blodets halt av kolinesteras (såsom Amerikanska "Socialstyrelsen" påstår att man gör vid kemisk förgiftning).
  De flesta människor som blev nervgasförgiftade av sarin, i Tokyos tunnelbana 1995, överlevde och fick efteråt behandling med syrgas. Trots detta har många fått DNA förändringar. Även elöverkänsliga kan med syrgas dämpa förgiftningssymptomen, om de tvingas vistas på sjukhus!
  I Sunday Times (990228) varnar Oxford-professorn Colin Blakemore för att mobil-telefonen "could turn the brain off", och han säger att detta ju är mycket allvarligt medan man kör bil. Han framför att mobiltelefonen kan påverka nervceller i hjärnan som bl.a. är inblandade i korttidsminnet.
  På Arbetslivsinstitutet i Umeå har forskaren Kjell Hansson Mild konstaterat att de elöverkänsliga får en onormalt hög aktivitet i delar av det autonoma nervsystemet då de utsätts för blinkande ljus. Man har i dessa försök inte angett hur mycket magnetfält dessa lampor avger!
  Den s.k. Dallas-studien utfördes av Dr. William J. Rea och andra. Studien utfördes hos Environmental Health Center (EHC. Dallas, Texas) där lokalerna är anpassade för deras patienter som både är kemiskt samt överkänsliga för elektriska och magnetiska växelfält. Studien utfördes 1991 och har publicerats i bl.a. Journal of Bioelectricity [16]. Vid provokationerna sändes magnetiska pulser med olika repetitionsfrekvens (0,1 Hz, 1 Hz-5 MHz, 21 olika). Man förväntade sig en reaktion i det autonoma nervsystemet, vilket registrerades med en s.k. Iriscorder där förändringarna hos försöks-personens pupill kunde upptäckas. De flesta symtomen var av neurologisk art (t.ex. pirrningar, huvudvärk, hjärtklappning, andnöd, omtöckning och medvetslöshet). Hudsymtom var nästan obefintliga.
  I ett brev från en av läkarna i Dallas meddelas att dessa patienter får kosttillskott, samt att de patienter som var med vid studien även var känsliga för elmotorer (vilket tolkas som att de var magnetfältskänsliga, eftersom en elektrisk motor har ett metallhölje som avskärmar de elektriska fälten). Därmed skulle det innebära att det är patienter från den högsta klassningen, grad nr 3, av elöverkänslighet enligt Miljö- och Yrkesmedicins klassifikation.
  Pupillens storlek påverkas av det autonoma nervsystemet, och vid "kemisk förgiftning" av EMF kan därför t.o.m. vårdpersonal tro att den elöverkänsliga är drogpåverkad eller panikrädd. Vi känner till elöverkänsliga som har blivit avvisade från sjukhusets akutmottagning p.g.a. misstanke om drogmissbruk, och andra elöverkänsliga som blivit hänvisade till psyk-akuten! Förhoppningsvis blir behandlingen mera korrekt då sjukvårdspersonal läst dessa rader.

Det autonoma nervsystemet - psyket   Följande fakta är hämtade ur olika lexikon. De miljögifter som stör både hormonproducerande körtlar och CNS kommer att störa det mänskliga beteendet på liknande sätt som ett datorvirus kontrollerar och "tar över kommandot" i en dator. Som exempel kan ges att: Könskörtlarna styr vårt sexuella beteende. Sköldkörteln påverkar t.ex. hjärtverksamheten, blodtrycket, samt oro och ångest. Tymuskörteln hjälper kroppens immunsystem. Tallkottkörteln tillverkar melatonin som behövs för sömnen och lär även förhindra cancer. Filosofen Descartes betraktade tallkottkörteln som säte för själen. Av alla däggdjur är det bara människan som har skapats med tallkottkörtel och "pannlob". "Pannloben" lär vara det moraliska känslocentrat, eller "empatidelen", som har med harmoni och samstämmighet att göra.
  Vem är det som vill förhindra medkänsla och frid, och "segra genom splittring"? Splittring blir det ju eftersom det autonoma nervsystemets "normala funktion" är helhet mellan kropp och själ. Men då hjärnan förgiftats tar "reptildelen" i hjärnan över, vilket resulterar i att allt från psykosomatiska sjukdomar till panik, ilska och aggressioner får lättare att uppstå, då det empatiska blockeras.
  Acetylkolin är en signalsubstans (=transmittor-substans, neurotransmittor) i det autonoma nervsystemet, samt i CNS (=Centrala Nerv-systemet). Det autonoma nervsystemet kallas också för det icke viljestyrda eftersom det reglerar aktiviteten i kroppens inre organ, såsom hjärta, lungor, magtarmkanalen, njurar, urogenitalorgan samt kroppens alla blodkärl och körtlar. Detta nervsystem har även andra namn t.ex. det involontära, det vegetativa eller viscerala nervsystemet.
  Det autonoma nervsystemet indelas i det sympatiska och det parasympatiska nerv-systemet. Hjärtats frekvens styrs med att samtidigt både gasa (=sympatiska) och bromsa (=parasympatiska). Däremot ökas t.ex. aktiviteten hos tarmkanalens motorik genom de parasympatiska nerverna. Detta kan vara en möjlig anledning till behov för att ofta behöva tömma tarm och/eller blåsa. Vid starkare förgiftning "gör man i byxan". (Anmärkning, Thorleif Sand: Detta är vad som händer när jag utsätts för mobiltelefoner; jag behöver gå på toaletten mycket ofta i upp till en vecka efter påverkan!)
  Lecitin finns i alla cellstrukturer och särskilt i nerv- och hjärnceller. Lecitin som är en fosfolipid (består av kolin och inositol), tillverkas i levern.
  Acetylkolin är signalsubstans i hela det parasympatiska nervsystemet och härav kallas dessa nervtrådar kolinerg(isk)a. Däremot finns inte acetylkolin så mycket i det sympatiska (där finns istället t.ex. noradrenalin). Acetylkolin i hjärnan påverkar bl.a. sömn och vakenhet.
Acetylkolinet bryts normalt ned av kolinesteras inom någon hundradels sekund vilket gör att nervsynapsen då kan gå i vika igen. Kolinesteras kan endast tillverkas då det finns Kolin tillräckligt! Av denna anledning borde ju kolin kallas för ett antikolinergikum (liksom atropin). Men om blodets halt av kolinesteras av någon andledning är otillräcklig då kommer mottagar-synapsen att sensibiliseras (=görs överkänslig) och retningströskeln sänks [20 sida 86+89]. Detta skulle ju då medföra att synapsen mellan en elektrisk nerv och en muskelcell kommer att kunna bli retade av en allt mindre elektrisk signal.
  I ingenjörskvetenskapsakademiens rapport 323 från 1987 informeras om hur olika styrkor på magnetfält kan ge neuromuskulär stimulering på friska personer och kan bl.a. "resultera i t.ex. respiratorisk kramp och hjärtfibrilliering vilket visar att en strömtäthet över 100 mA/m kan vara farlig". Strömtäthet är ett annat mått för mT/s (d.v.s. magnetfältets tidsderivata).

Näringsbrist påverkar hjärna och nerver
 Här nedan kommer Vi med egna kommentarer och funderingar: De flesta kunskaper om vitaminernas betydelse för nervsystemet och dess enzymer är hämtade ur en bok som har sammanställts av Roald Sköld och baseras på 100-tals vetenskapliga studier om vitaminer och mineraler (Naturvägen till hälsa, ISBN 91-7338-000-8, tryckt 1974)
  Dr Joel D. Wallach nominerades till Nobelpriset i medicin 1991 och är expert på näringslära. Han har skrivit 75 vetenskapliga artiklar och 8 läroböcker. Han summerar med följande: "Under en period på 12 år gjorde jag 17500 obduktioner på djur och 3500 människor. Vad jag fann var följande: Varje människa och varje djur som dog av naturliga orsaker dog av näringsbrister."
  Kolin - ingår i flera viktiga enzymsystem bl.a. kolinesteras - och är lika viktig för varje cell som de övriga vitaminerna i B-vitaminkomplexet. Kolin är inte en vitamin eftersom detta ämne är en alkaloid (organisk bas) som gör den till "kusin" med atropin och vitaminerna i B-vitaminkomplexet. Kolin har varit föremål för intensiva vetenskapliga diskussioner på hög nivå. Orsaken till detta är att kroppen i viss mån kan tillverka Kolin själv, av aminosyran metionin. Men metionin behövs i första hand för kroppens uppbyggnad av vävnader. Det som blir över kan omvandlas till Kolin, om det redan finns tillräckligt med B12-vitamin och folinsyra. Dessa båda ingår nämligen i det enzymsystem som förändrar metionin till kolin. Behovet av kolin ökar ofantligt om man t.ex. äter mycket vitt raffinerat socker eller dricker mycket alkohol.
  Brist på kolin förorsakar och kan ge huvudvärk, dåsighet, förstoppning och medvetenhet om hjärtslagen. Större brist ger hög kolesterolhalt i blodet, högt blodtryck, äggvita och blod i urinen och så småningom ödem, njurskador och synstörningar. Det mest kända symtomet är fettlever och levercirros. Nefrit (=njurinflammation) hos barn och ungdomar kan läkas genom att inta tillskott av 1000 mg kolin per dag.
  Enzymet kolinesteras (kallas även för acetylkolinesteras) tillverkas alltså bl a av kolin. Det kan då förväntas att ett gift som bryter ner kolin i andra hand förorsakar en brist på kolinesteras. Det logiska borde då vara att tillföra någon form av antikolinergikum för att dämpa över- aktivitet/känslighet hos de kolinerga nerverna (vilket alltså militären gör med atropin). Det kan misstänkas att om man tar ett annat antikolinergikum (t ex Egazil Duretter och Durbis) än kolin (plus Atropin/Homatropin) under längre tid, skulle det kunna maskera en kolinbrist (På liknande sätt som intag av folsyra kan maskera bristen på vitamin B12).
  Läkare och dietister kan skriva ut närings-dryck till de som har näringsbrist. Dessa görs av bl.a. Semper och förpackningarna innehåller 200 ml. Kan här nämna att av B-vitaminkomplexet så innehåller den mest av kolin (24 mg). Faktiskt 100 gånger mera än av de andra vitaminerna, förutom niacin (2 mg).
  Liknande mängdförhållande mellan de ingående komponenterna i B-komplexet (inkl. kolin) har även Nutridrink (fabr. NUTRICIA), med 60 mg kolin. Läkare kan i Fass se att Vitatonin-mixtur (ej forte) har samma mängdförhållande. Alltså känner de stora mulltinationella företagen till att: B-vitaminernas mängdförhållande till kolin ska vara c:a 1 procent, förutom niacin som är 6 till 8 procent av mängden kolin!
  En lindrig niacinbrist kan ge så förmörkat medvetande att inbillade orättvisor, retlighet och misstänksamhet helt kan förstöra familjelivet.
  Läkaren Abram Hoffer botade 80 % av sina schizofrena patienter. Den framgångsrika behandlingen bestod av proteinrika måltider samt kosttillskott; 1000-3000 mg niacin och 2000 mg C-vitamin tre gånger per dag vid måltid. Normal blodnivå av niacin är 0,42-0,84 mg per 100 ml blod. [Hoffer, A., Niacin Therapy in Psychiatry]

Överskriden livsdos
 Thorleif Sand, som själv är svårt elöverkänslig, tror inte att kosttillskott löser alla problem. Vi måste först och främst minska mängden miljögifter, inklusive "miljögiftet" elektrosmog. Troligen har hans svåra elöverkänslighet orsakats av att han har överskridit sin livsdos av EMF. Detta beror både på att han till sjuårs ålder växte upp intill Sveriges mellanvågssändare i Järnbrott, samt på sitt arbete med radiosändare och datorer i över 20 år.
  Innan T. Sand insåg att han var svårt elöverkänslig så fick magnetfälten från diskmaskinen hans hjärta att stoppa. Han föll ihop som av en hästspark men som tur var Yvonne närvarande. Som undersköterska så konstaterade hon att han hade hjärtflimmer före det att hjärtat stoppade en stund innan det kom igång. Även då han stått vid landsvägen har han blivit påverkad av magnetfälten från de snabbt förbiåkande bilarna. Denna korta blackout som fått honom att "snubbla till", kallades av en neurolog för, "liknande epilepsi".

Thorleif Sand, Malfallet, 686 94 Rottneros

 

Nästa sida (bilaga 3.)
Ny teknik nr 47/98
Nästa sida (bilaga 4.)

Detta är en del av sammanställningen om "Biologiska effekter av radio- och mikrovågor" av Thorleif Sand, som har arbetat med kommersiell kommunikationsradio, radiosystem samt mikro- och minidatorer i mer än 20 år.
http://www.kvicksilver.org/biologiska.html

Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/