AKTUELLT om radio- och mikrovågor

5. Gränsvärde /normer är svåra att fastställa!

Forskningen arbetar oftast med hur friska vuxna människor påverkas. Andra forskare vet att det finns en synergieffekt mellan olika miljögifter som gör att "två plus två blir fem", som en forskare uttryckte det.

Vid sättandet av nya gränsvärden så bör man ta hänsyn till dem som redan har ett svagare immunsystem än medelsvensson: dvs. barn, gamla och vuxna samt djur, som genom t ex olika miljögifter redan har ett försvagat immunsystem (eller hormonrubbning).

Ur FOA 3 rapport om "Radiovågors inverkan på levande och död materia" kommer följande text:

Utgångsläget för att på teknisk- vetenskapliga grunder bestämma tolerabla strålningsnivåer vad avser radiofrekvent elektromagnetisk strålning är således utomordentligt otillfredsställande. Normer måste fastställas på närmast intuitiva grunder och innebär en ( likaledes intuitiv ) riskavvägning. Det kan emellertid vara givande att sammanfatta vad man med säkerhet vet om växelverkan mellan strålning och materia:

1. All materia absorberar strålning, i högre eller lägre grad. Absorptionen är frekvensberoende, men någon generell lagbundenhet existerar inte.

6. Då föremålets eller delens dimensioner har storleksordningen en våglängd kan energikoncentrationen beroende på resonansfenomen uppträda. ( Våglängder för 900 MHz blir 33 cm, vilket ju motsvarar olika delar av människans huvud, och t. ex. längden hos olika nerver och blodådror. = Sands kommentar).

7. I samtidig närvaro av flera olika strålningsfält blir den sammanlagda effekten minst lika med summan av de olika fältens individuella verkan. Rapporten har nr C2783-E8, och är skriven av Per-Erik Ljung i mars 1974.


I bilaga 2 kan man läsa att "Radio- och mikrovågor imiterar kemiska bekämpningsmedel", och i bilaga 9 om, "Dold cancerfara från mobiltelefoner".

Se även bilaga 4, om att nallar kan påverka hjärnans EEG (på helt friska försökspersoner) redan efter ett par minuter, vid en nivå på endast 100 nanoWatt per kvadratcentimeter ( = 0,1 mikrowatt per kvadratcentimeter ), d.v.s. på ett avstånd på upp till 90 meter från nallen. Hur blir det då efter en månad, och ett eller 10 års bombardemang!?

Om man multiplicerar tiden med strålningsstyrkan (effekttätheten) så erhålles det som forskarna i Wien kallade för dos. Eftersom alla olika miljögifter verkar ha en kumulativ inverkan, så är det viktigt att ta hänsyn till den långsamma (omärkbara) successiva hälsoförsämringen.

 


LinkPool, Annonsera gratis mot Svenska Företag

Nästa sida

Detta är en del av sammanställningen om "Biologiska effekter av radio- och mikrovågor" av Thorleif Sand, som har arbetat med kommersiell kommunikationsradio, radiosystem samt mikro- och minidatorer i mer än 20 år.
http://www.kvicksilver.org/biologiska.html

Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/