KVICKSILVER  i  AMALGAM             - en arbetsmiljörisk

Kommentarer till fråga 57

Åtskilliga har redovisat att de utretts för misstänkt MS, Myasthena gravis, eller annan neurologisk sjukdom. Vi har enbart redovisat de diagnoser som enligt uppgift fastställts av läkare. I gruppen som inte arbetar kvar finns ytterligare en person med diagnosen ALS och ytterligare två som är rullstolsburna.
Av följebrev till enkäten skulle en skakande dokumentation på åtskilliga sidor kunna komplettera bilden. Vi har valt att redovisa det viktigaste ur en del brev som är direkta citat - ej förändrade.

Övrigt deltagarna har noterat ......

» På sista arbetsplatsen var utsugsmotorn placerad i det utrymme som tjänstgjorde som mörkrum samt förvaring av kontaminerade arbetskläder + övrig kliniktvätt. Dörren skulle alltid stå "på glänt" utom vid framkallning. Det blev så "instängt" annars.

» Orkar inte arbeta p g a kvicksilverförgiftning. Försöker nu studera vilket också är väldigt svårt att orka med.

» Slutade för 3 år sedan när min son föddes. Blev därefter mycket sjuk i kvicksilverförgiftning. Kommer aldrig mer att arbeta hos en tandläkare som arbetar med amalgam.

» Bytt arbete p g a sjukdom, kunde ej fortsätta. Var alltid trött och sjuk, tappade saker, glömde, mådde illa. Var efter några år så ofta sjuk att jag blev tvungen att söka annat arbete. Arbetsledning och arbetskamrater var besvärade över att jag alltid var sjuk. Det var svårt med vikarier. Ville göra arbetsskadeanmälan när jag tvingades sluta, men nekades av både chefen och 1:a sköterskan med motiveringen "av vilken anledning skall du anmäla arbetsskada?" Ingen förstod att mina symtom berodde på kvicksilverförgiftning.

» Angående omplacering inom landstinget: Bara detta att komma och säga att man är omplacerad är jobbigt. Att behöva lämna detta jobb som man tyckt varit så roligt att gå till, därför att man blivit förgiftad på sin arbetsplats och som "belöning" för detta motta arbetskamraternas mobbning, samt erbjudas de värsta skitjobben inom landstinget!

» En sköterska hade fått positiva laboratoriesvar på kvicksilver i blod och urin. När hon lämnade dessa svar till sin arbetsgivare /tandläkare blev hans kommentar "ha, ha, ha - du inbillar dig väl inte att du är kvicksilverförgiftad".

» "På eget initiativ ställde jag undan brickan med kopparamalgam 1985. Min tandläkare hade naturligtvis inte nämnt att kopparamalgam var förbjudet att använda."

» "Jag beordrades att lägga upp lager av färdigklippta gem så att de fanns tillgängliga som förstärkning i stället för mässingskruvar i amalgam."

 Om haltangivelse av kvicksilverånga i luft i relation till det hygieniska gränsvärdet.

Halten kvicksilverånga i luft anges vanligen i mikrogram kvicksilver per kubikmeter luft (g/m³). Ekvivalent dimension är nanogram kvicksilver per liter luft (ng/l). Det nu gällande arbetshygieniska gränsvärdet för kvicksilver är i Sverige 50 g/m³, efter rekommendation av en expertkommitté 1969. En 1987 föreslagen sänkning till 30 g/m³ har ej genomförts. Det av världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderade värdet är 25 g/m³.

I äldre undersökningar anges kvicksilverhalten vanligen i milligram kvicksilver per kubikmeter luft (mg/m³). Gränsvärdet uttryckt i denna storhet är 0,05 mg/m³ .

Ibland ser man enheten ppm användas. PPM (parts per million) är 1/1 000 000, och betyder t ex g/g, mg/kg eller g/ton. För kvicksilverånga i luft betyder 1 ppm alltså 1 mg kvicksilver per kg luft. Luftens densitet vid 0C (torr luft, trycket 1 bar) är 1,273 kg/m³ . Vid 20C är värdet 1,189 .

En kubikmeter luft med normal fuktighet vid rumstemperatur väger ungefär 1,2 kg. En ppm kvicksilverånga i luft= 1 mg Hg/kg luft = 1,2 mg Hg/1,2 kg luft = 1,2 mg Hg/m³ luft. Det hygieniska gränsvärdet blir 0,04 uttryckt i ppm. En ppm är 1200/50 = 24 gånger gränsvärdet.
Enheten ppm är för grov i hygieniska sammanhang. En haltangivelse på 0 ppm kan, med en osäkerhet på en halv enhet i sista siffran, innebära en verklig halt på upp till 600 g/m³, dvs 12 gånger gränsvärdet. Att dra slutsatsen att 0 ppm är lika med inget kvicksilver kan jämföras med att väga ett 20 grams brev på en badrumsvåg och konstatera att det är viktlöst.

Det hygieniska gränsvärdet är inte en gräns mellan skadlig och oskadlig kvicksilverhalt. Värdet är en kompromiss, där hälsoaspekterna fått ge vika för tekniska och ekonomiska hänsyn. En förutsättning för dess tillämpning är att den exponerade står under kontinuerlig läkarkontroll, och omplaceras till kvicksilverfri miljö så snart kliniska tecken på kvicksilverpåverkan upptäcks. Skador har konstaterats vid yrkesmässig (8 tim/dag, 5 dagar/vecka) exposition för kvicksilverhalter kring 10 g/m³.

Ulf Strömberg

 


Tandläkare Christer Malmström har vid mätningar med kvicksilverinstrument "Jerome" kunnat konstatera att åtskilliga moment i tandvården ger betydligt högre kvicksilverbelastning än vad andra påstår. Utom i Maria von Beetzen och Sevald Forbergs rapport till arbetsmiljöfonden nr 1143 feb 1988. De påpekar att WHO anser "att havande kvinnor ej skall exponeras för någon halt av kvicksilver". WHO:s förslag om sänkt gränsvärde till 25 g/m³, har Sverige ännu ej valt att följa. Flera moment, särskilt de som hygienisterna utför innebär att gränsvärden överskrids katastrofalt.

[ föregående sida ]   [ index - en arbetsmiljörisk ]   [ nästa sida ]

Välkommen och tyck till i gästboken

[ http://www.kvicksilver.org/arbetsmiljo.html ]