KVICKSILVER  i  AMALGAM             - en arbetsmiljörisk

IMMUNFÖRSVARSEFFEKTER

Vera Steiskal (171) har i sin immunologiska forskning på Astra funnit att amalgambärare visar allvarliga störningar i immunförsvaret. Det visas genom att en typ av minnesceller för olika metaller bildas! En särskild testmetod den s k Melisa - testen, kan visa om sådan överkänslighet har uppstått. Liknande resultat har visats i den forskning som Birger Andersson (172) på SBL bedriver - när det gäller T-lymphocyter.

Att kvicksilver kan ge olika överkänslighetsreaktioner redovisas i den vetenskapliga litteraturen i åtskilliga arbeten. Detta beskrevs av doc Mats Hansson i ett avsnitt till LEK-utredningen. Detta avsnitt ströks dock och ersattes med en annan skrivning. Något skäl angavs inte till varför man inte redovisade de flera hundra vetenskapliga referenser som Mats Hansson åberopade. Mot bakgrund av den stora förekomsten av allergiska reaktioner av olika slag både i personalgruppen, hos deras barn och de ökande allergierna totalt sett, borde allt tillgängligt material beaktas av Socialstyrelsen. I den nya tungmetallgruppens arbete har Vera Stejskal delgett sina resultat.


FÖRTROENDETANDLÄKARE                                

 
TIDIGA RAPPORTER

E.S. Talbot (169-170) i Chicago beskrev redan 1885 flera fall av kvicksilverförgiftade patienter och en tandläkare i Wisconsin. Hans symtom visade sig främst vara svåra smärtor och partiell förlamning i vänstra handen som han använt för att beaarbeta och blanda amalgamet i! Författaren gjorde experimentella försök på sig själv både med amalgamberedning i vänster respektive höger hand. Hans reaktion var likadan i båda händerna; smärta i fingrar och handled. Dessa smärttillstånd betraktas idag som rena överansträngningar. Talbots erfarenheter för drygt 100 år sedan borde föranleda mindre tvärsäkerhet om enbart belastning. Talbot beskriver hur en annan tandläkare, 24 år gammal, efter 4 års praktiserande fick liknande problem med fingrar och skuldror samt reumatisk värk. En värk som upphörde eller avtog när han inte arbetade och som återkom i vänsterarmen då han återtog sitt bearbetande av amalgam just i vänster hand.

I samma rapport redovisas om patienter som efter avlägsnandet av amalgamfyllningar, blev av med sina allvarliga mag-tarm-störningar. Faktum är att redan för snart 100 år sedan förstod man att kvicksilver inte var ett särskilt lämpligt tandlagningsmaterial. Men det var billigt och de argumenten framförs idag av Socialstyrelsens tandvårdschef Hans Sundberg!

I Ohio State Journal jan 1882 nr 1 beskrivs av författaren E S Talbot amalgamproblematiken. Där redovisas fall av förgiftning som prövats rättsligt redan 1872 och där rätten fastslog att patienten avlidit av kvicksilverförgiftning från amalgamfyllningar. Redan då beskrevs mycket tydligt konsekvenserna av ångavgivandet och riskerna med amalgamets instabilitet. En uppgift som cirkulerat i över 150 år, men på något sätt förbigåtts av läkarna under hela denna tid.

[ föregående sida ]   [ index - en arbetsmiljörisk ]   [ nästa sida ]

Välkommen och tyck till i gästboken

[ http://www.kvicksilver.org/arbetsmiljo.html ]