KVICKSILVER  i  AMALGAM             - en arbetsmiljörisk

HUVUDVÄRK

Ett av de vanligaste ledsymtomen - huvudvärk - beskrivs i all vetenskaplig litteratur i samband med kvicksilverförgiftning. Dessa symtom beskrivs ofta med uttryck som "en för trång mössa", "sitter som i en glaskupa" av dem som ingått i enkäten. Till vår förvåning var detta det uttryck som beskrivs i vetenskapliga redovisningar. Trots att ingen av personalen känt till dessa uttryck var det just den beskrivningen som de spontant använde. Störtebecker beskriver i sina arbeten hur spridningen av olika toxiner sker till hjärnan. Kvicksilver är ett av de ämnen som kan medverka till huvudvärk. Han menar att "analogt föreligger möjlighet för spridning av gifter härstammande från tandpulpa längs maxillara och mandibulara trigeminusgrenar".

Många har delgett oss att årslång pina av huvudvärk har släppt efter borttagande av amalgamfyllningar och stifttänder med rotfyllningar. Något som tycks vara ytterst svårt att få gehör för i dagens tandvård, där varje rot skall sparas till varje pris. Och där kollegor till och med anmäler de tandläkare (166-167) som hjälper patienter att dra ut gamla rotfyllda tänder till Socialstyrelsen - och får dem fällda!! Mot bakgrund av resultat på förbättringar där sådana tveksamma tänder har tagits bort, har det för många blivit en väsentlig hälsoförbättring, framförallt när det gäller kronisk huvudvärk, migrän och återkommande bihåleinflammationer.

Kanske är dessa kostnader helt onödiga i sjukvården och som produktionsbortfall? Tidigare var det inte ovanligt att läkare remitterade patienter med ledbesvär och hjärtåkommor för extraktion av samtliga tänder just för att minimera risken för infektionsspridning.

I många fall har även barnen svår huvudvärk. Under våren 1991 rapporteras att en undersökning skall påbörjas av Jane Carlsson, sjukgymnast i Göteborg, om varför barn har huvudvärk. Hon konstaterar att den oftast debuterat i 7 eller 13-årsåldern. Det vore intressant att veta om någon tänker på att kontrollera dessa barns eventuella förekomst av amalgamfyllningar och eller vaccinationer. Det är just i de här åldrarna som "amalgamterapin" brukar bli aktuell. Några barn har karies i molarerna i 6-7 års åldern, andra får sina första fyllningar just i tonåren.

I Jane Carlssons doktorsavhandling om huvudvärk hos 62 vuxna kvinnor fann hon att deras besvär ofta hade börjat i tonåren eller tidigare.

I samtliga sådana här undersökningar tas ännu inte tandanamnes upp, därmed förlorar man möjligheten att kontrollera eventuell koppling till kvicksilverpåverkan.

 
NJURAR

Docent Sverker Eneström (168) har i sin forskning konstaterat att påverkan på njurar utlöses av kvicksilver. Liknande resultat visar forskning från Canada och Frankrike. I vår grupp finns ett fall av transplantation (2 gånger) och flera fall av njurpåverkan samt missbildning av njure hos ett av barnen.
CHEF SOCIALSTYRELSEN

[ föregående sida ]   [ index - en arbetsmiljörisk ]   [ nästa sida ]

Välkommen och tyck till i gästboken

[ http://www.kvicksilver.org/arbetsmiljo.html ]